Rekabet Ortamında Birim Fiyatın Uygulanabilirliği: Yüksek Fen Kurulu Örneği

Yeşim Aliefendioğlu, F. Feza YILMAM MENDEŞ, Murat Mendeş
3.239 806

Öz


Çalışma kapsamında, birim fiyatı oluşturan rayiç bedellerin yapısı ile yapım maliyetlerinde birim fiyatın yeri birlikte sorgulanmış, serbest piyasa ekonomisinde birim fiyatın uygulanabilirliği, gelişmiş ülke örneklerinden Amerika Birleşik Devletlerinde, R.S.Means Co. tarafından üretilen birim fiyatın yapısı özelinde irdelenmiştir. Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığınca üretilen birim fiyatın temelini oluşturan rayiçlerin ve işçiliğin, hem fiyatının hem de imalat içindeki kullanım miktarının (m², m3, sa. gibi) gerçekçi bilgilere dayanarak hesaplanması durumunda, inşaat maliyeti de gerçekçi olacaktır. Yüksek Fen Kurulu, tüm ülkede geçerli olmak üzere tek birim fiyat yayınlamaktadır. Halbuki Edirne’deki maliyet ile Ardahan’daki maliyet birbiri ile örtüşmemektedir. Gerçeğe en yakın birim fiyatın oluşturulması, il bazında fiyatlandırma ile mümkün olabilir. Çalışma, R.S.Means Co. tarafından uygulanan modelin, Türkiye özelinde nasıl uyarlanabileceği yönünde önerileri ve birim fiyatın, serbest piyasa fiyatlandırması dışında tutulmasının sakıncalarını içermektedir.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Anonim, Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu Raporu, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul, (2005).

E. Yazıcıoğlu, Bina maliyetlerinin belirlenmesinde birim fiyat analizlerinin güncelleştirilebilir kullanımı için bir yazılım modeli, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (1994).

H. Ergül, Bina maliyeti hesabında fonksiyonel yöntem ile birim fiyat yöntemi ilişkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2002).

Waier P.R., Linde W., Means Unit Price Estimating Methods, Standards and Procedures for Using Unit Price Cost Data, R.S. Means Company Inc. A Southam Company. (1993).

Anonim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, T.C. Resmi Gazete, No: 644, Tarih: 29/06/2011.

E. Taş, L. Tanaçan, H. Yaman, Türkiye Örneğinde İlişkisel Veri Tabanı Yapısında Yapı Malzemesi Enformasyon Sistemi Tasarımı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul (2002).

Anonim, 2016 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Yayını, Ankara (2016).

Anonim, Kit'lerin Özelleştirilmesi Kapsamında Seka'nın Özelleştirilmesi Üzerine Değerlendirme, Makine Mühendisleri Odası, (2003), http://www.mmo.org.tr, (Erişim tarihi: 20th of May, 2016).

F. Demir, Maliye Başmüfettişi Yeni İhale Kanunu Neler Getirdi, Yaklaşım Dergisi, (124), (2003).

E. Manisalı, C. Akçay, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun AB uygulamaları Çerçevesinde uygulamada karşılaşılan sorunlar açısından incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul (2006).

Anonim, Onuncu Kalkınma Planı “İnşaat, Mühendislik-Mimarlık Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Raporunda”, Kalkınma Bakanlığı, http://www.kalkinma.gov.tr, (Erişim tarihi: 20th of Apr, 2016).

Y.Ateş, Kamu İhale Kanunu’nun kapsamı, istisnalar ile Kanun’da yapılan değişiklikler ve yeni kanun taslağının getirdikleri, Dış Denetim, Ekim-Kasım-Aralık, (2010).

Anonim, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın yayınlanmamış dokümanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, (2007).