Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Kartepe (İzmit) Deniz Hava Üs Komutanlığı Hangar İnşaat Alanı Zemininin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması

Ali ATEŞ
1.890 797

Öz


Bu çalışma, Kartepe Deniz Hava Üs Komutanlığı (İzmit) bölgesinde askeri amaçla yapılması planlanan hangar inşaatı zemininin jeolojik ve jeoteknik özelliklerini ortaya koymak ve olası bir deprem etkisinde oluşabilecek hasarların önceden tahmin ve tespitine yönelik yapılan çalışma kapsamında elde edilen SPT verileri kullanılarak sıvılaşma potansiyeli belirlenmesini içermektedir. Bu amaçla, yapı oturma alanında yapılan 9 adet sondaj çalışmasına ait olan SPT verileri kullanılmıştır. Çalışma alanından yaklaşık25 kmgüneyinde “Kuzey Anadolu Fay Zonunun kuzey kolu” yer almaktadır. Bu fay zonunun yapı alanını etkileyebileceği ve en büyük ivmeyi yaratabileceği varsayılarak, sıvılaşma potansiyelini araştırmaya esas alınmıştır. Toplam147 kmuzunluğundaki bu fay zonunun, olası bir depremde 1/3’nün kırılması tahmin edilerek, moment magnitüdü 7.5 ve normal atımlı faylar ve Türkiye için geliştirilen deprem atenasyon eşitliği kullanılarak 0,4g büyüklüğünde yatay deprem ivmesi oluşabileceği hesaplanmış ve SPT verileri kullanılarak sıvılaşma analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, hangar inşaatı yapılacak alanda, 5 nolu lokasyon ve çevresinde düşük dereceli sıvılaşma riski taşıdığı ortaya konulmuştur.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


K. Özaydın, Zeminlerde sıvılaşma. Altıncı Ulusal Depem Mühendisliği Konferansı, İstanbul (2007) 231-255.

T, K., Iwasaki T, K., Tokida, K., Tatsuoka, S., Watanabe, S., Yasuda, and H., Sato, Proceedings of the 13th International Conf. On Microzonation, Seattle, USA (3), (1982), 1319-133.

MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Ankara, (2007).

A., Ateş, A., Özdemir, İZMİR, İZMİT, MERSİN-İSKENDERUN bölgeleri Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (GTHM) ve Trafik Gözetleme İstasyonu (TGİ) Projelerinin Zemin Etütleri. Denizcilik Müsteşarlığı, Ankara, (2007).

Anonim, www.geologismiki.gr (2006).

H.B., Seed, I.M., Idriss. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE 97(9), (1971), 1249-1273.

S:S:C., Liao and R.V., Whitman. Journal Of Geotechnical Engineering, ASCE 112 (3),(1986), 373-377.

T.L., Youd Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE 127 (10), (2001), 817-832.

H.B.,Seed, K., Tokimatsu, L.F., Harder, and R.M., Chung Journal of Geotechnical Engineering, ASCE 111 (12) (1985), 1425-1445.

E., Şekercioğlu, E. Yapıların Projelendirilmesinde Mühendislik Jeolojisi, Anakara (2006), 62.

R., Ulusay, Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara (2001) 38, Genişletilmiş 4. Baskı, 381.

G.A., Leonards, Foundation Engineering, Mc Graw Hill Book Comp., 1962, New York,1136.

D.M., Burmister, ASTM STP 113, 1951, Amer. Soc. for Test and Mat.,Philadelpia.

E., Şaroğlu, Ö., Emre, İ., Kuşçu, Türkiye Diri Fay Haritası, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, 1992.

R.K., Mark Geology, 5 (1), (1975), 464- 466.

D.L. Wells and K.J. Coppersmith, Bull, Seismol, Soc, America, 4 (1) (1984), 974-1002.

R., Ulusay and E., Tuncay and H., Sonmez and C., Gokceoglu Engineering Geology 74 (1), (2004) 265–291.