Küresel Kentlerde Stratejik Planlamanın Kimlik Üzerine Etkisi

Ezgi AKÇAM
3.337 1.036

Öz


Kentler sahip oldukları ekonomik ve sosyal akışkanlar sayesinde küreselleşme sürecinden en çok etkilenen alanlardır. Yaşanan küresel değişimler kentlerin sahip olduğu imaj ve kimlik üzerinde de etkili olmuş kentlerin gerek makro ölçekte gerekse mikro ölçekte hızlı bir dönüşüm içerisine girmişlerdir. Buna bağlı olarak kentsel planlamanın çözüm bulması gereken sorunlarda değişiklik göstermiştir. Küreselleşmeye paralel olarak 1990’ların başlarında stratejik planlama yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Stratejik mekânsal planlama esnek yapısı, katılımı ön plana çıkarması, kamu-özel sektör arası iş birliklerini desteklemesi, uzun dönemli yaklaşımlar sunması, yönetim anlayışına değişiklik getirmesi gibi özellikleriyle küresel dönemin kentsel sorunlarına çözüm bulmayı hedeflemektedir. Bu özellikleriyle stratejik mekânsal planlama kentsel kimliğin korunması ve gelişmesi üzerinde de etkili olmuştur. Bu çalışmada stratejik planlama ve kent kimliği arasındaki ilişkiye ayrıntılı olarak değinilmiştir.

Bu araştırmanın amacı küreselleşme süreci ile ortaya çıkan stratejik mekânsal planlama, kent markalaşması ve kentsel dönüşüm kavramlarının kent kimliği üzerindeki etkilerini anlatmaktır. Bu çalışmada ağırlıklı olarak kavramlar arası ilişkiyi saptama ve bu kavramlar üzerine yapılmış olan çalışmaları değerlendirmek amaçlı literatür tarama yöntemine başvurulmuş ve çalışma kapsamında stratejik mekânsal planlama, küreselleşme, kentsel dönüşüm ve kent markalaşması ve kentsel kimliği konularını ele alan çalışmalar ele alınmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle stratejik mekânsal planlama konusu ele alınarak bu planlamanın avantaj ve dezavantajlarından bahsedilmiştir. Sonrasında kimlik ve imaj kavramlarının geçmişten günümüze nasıl şekillendiği ve günümüz kentlerinde nasıl var olduğu üzerinde durulmuştur. Küreselleşme sürecinin kent üzerindeki ve planlama üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Stratejik mekânsal planlama, küreselleşme, kentsel dönüşüm, kent markalaşması kavramlarının birbirleriyle bağlantılı olduğu ve kentsel kimliği de farklı boyutlarda etkilediği belirlenmiştir.


Tam metin:

PDF ÖZET