Binary Santrallerde Çalışma Akışkanı Olarak Kullanılan n-Pentan’ın Patlama Riskinin İncelenmesi

Ahmet OVEN, Alper Ergün, Emre ERDOĞAN, Gonca AKSOY KOÇ, Salih ÖZKAN
3.126 682

Öz


Günümüzde artan enerji ihtiyacını karşılamak için ülkemiz ve dünya genelinde birçok alternatif çalışma yapılmaktadır.  Ülkemizin jeotermal kaynaklar açısından oldukça zengin olduğu bilinmektedir. Modern teknoloji ile birlikte, jeotermal enerjiden elektrik üreten santral miktarı da her geçen gün artmaktadır. Yapılan bu çalışmada, binary santrallerde çalışma akışkanı olarak sıkça kullanılan Pentan’ın 1mm2’lik bir kesit alanından sızması durumunda ortaya çıkan patlama riski incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda n-Pentane akışkanının 2 m yüksekte bir depo veya boru hattında bulunması durumundaki sızıntı debisi, sıvı fazındayken 0,00883 kg/sn, gaz fazında ise 0,000468 kg/sn olarak tespit edilmiştir. Bu değerlere göre, herhangi bir sızıntının tehlikeli patlamalara yol açabileceği görülmüştür. 


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


A. Ergün, Organik Rankine Çevrimi Prensibine Göre Çalışan Bir Jeotermal Elektrik Santralinin Termoekonomik Analizi, Doktora Tezi, Karabük Üniversitesi, Karabük-Türkiye (2014).

N. Aksoy Renewable Energy, 68(2014) 595-601.

Anonim, http://lisans.epdk.org.tr/epvys-web/faces/pages/lisans/elektrikUretim/elektrikUretimOzet Sorgula.xhtml (Erişim tarihi: 12th of Feb, 2016).

A. Günyol, EPS prosesinde “Pentan” Kaynaklı Yangın ve Patlama Risk Değerlendirmesi, EPSHABER, 4, (2014) 15.

C. Çanakçı, K.C. Özdemir, Jeotermal Santrallerin Akışkan Toplama, Taşıma ve Güvenlik Tesisatları, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Bildirileri, İzmir-Türkiye (2007) 245-259.

Y.A. Cengel, M.A. Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, Fifth edition, McGraw-Hill (2006).

Anonim, http://www.nist.gov/srd/nist23.cfm. National Institute of Standards and Technology, NIST Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties Database (REFPROP), (Erişim tarihi: 15th of July, 2012).

Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1:Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Patlayıcı gaz atmosferler. Türk Standartları Enstitüsü, TS EN 60079-10-1,2009.