Bazı İç Mekan Süs Bitkilerinin Kapalı Mekanlarda Karbondioksit Miktarına Etkisi

Hakan ŞEVİK, Mehmet ÇETİN, Kaan IŞINKARALAR
3.360 1.103

Öz


Günümüzde şehirlerde yaşayan insanların yaşamlarının en az % 80’i kapalı ortamlarda geçmekte, kapalı mekanların hava kalitesi insanların sağlıklarını ve performanslarını doğrudan etkilemektedir. Karbondioksit iç mekanlarda canlı aktivitelerine bağlı olarak miktarı hızla değişen bir gazdır. İç mekandaki CO2 miktarı 1000 ppm i geçtiğinde baş ağrısı, yorgunluk, algılama güçlüğü, uyku hali, bu durumun sürekliliği sonucunda da çeşitli sağlık problemleri ortaya çıkmaktadır. İç mekanlarda genellikle estetik amaçlı olarak yetiştirilen iç mekan bitkileri, bulundukları ortamlardaki ışık ve sıcaklık başta olmak üzere iç ortam şartlarına bağlı olarak fotosentez veya solunum yapmakta ve iç ortamdaki karbondioksit miktarını doğrudan etkilemekte, bunun sonucu olarak da bu bitkilerle aynı ortamda bulunan insanlar da ortamdaki değişen karbondioksit miktarından etkilenmektedir. Bitkilerin iç ortam hava kalitesini ve özellikle karbondioksit miktarını etkiledikleri bilinmekle birlikte bu etkinin hangi düzeyde olduğu ve gün içindeki değişimine ilişkin yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmada, iç ortamlarda yetiştirilen bazı süs bitkilerinin, iç ortamdaki karbondioksit miktarını gün ışığına bağlı olarak nasıl değiştirdiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla seçilen üç adet iç mekan süs bitkisi hava giriş çıkışı bulunmayan kontrollü ortamlarda 24 saatlik süreç içerisinde izlenmiştir.  Bu ortamda her 5 dakikada bir yapılan ölçümlerle, ortamdaki CO2 miktarının gün ışığına bağlı olarak değişimi belirlenmeye çalışılmıştır.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


C. C. Konijnendijk Forestry Policy and Economics 5(2) (2003) 173-186.

Ü. D. Yüksel Ekoloji, 18(69) (2008) 66-74.

H. Şevik, H.Karakaş, E.Şenöz International Journal of Engineering Science & Research Technology 2(2) (2013) 805-809.

H. Şevik, N. Belkayalı, Ç. Sakıcı, , E. Ayan, , E. Şenöz, H. Karakaş Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences 5(2) (2015) 2115-2121.

H. Şevik, H. Karakaş, Ü. Karaca International Journal of Engineering Science & Research Technology 2(7) (2013) 1706-1712

H. Bulgurcu VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (2005) 601-616.

M. S. Ercan X. Uluslar arası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu (2012) 169-175.

B. Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Bitki Fizyolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, (2010).

H. Sevik, İ. Kanter X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu (2012) 517-521.

H. Sevik, M. Cetin, N. Belkayali Pol.J.Environ.Stud. 24(1) (2015) 253-256.

M. Çetin Environmental Monitoring and Assessment (2015) DOI: 10.1007/s10661-015-4861-3

J. Tarran , F. Torpy, M. Burchett Proceedings of Sixth International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation & Energy Conservation in Buildings-Sustainable Built Environment 3 (2007) 249-256.

M. Türk, N. Çelik Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10(1) (2006) 48-51.

Y. Atayeter I. Burdur Sempozyumu (2007) 635-644.

S. Önder, Ç. D. Akbulut Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25(2) (2011) 93-100.

S. Yılmaz, Z. Bulut, P. Yeşil Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg 37(1) (2006) 131-136.