Yeşil Bina Sertifikalandırma Sistemlerinin İnşaat Maliyetleri ve Taşınmaz Değeri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Neşe LEBLEBİCİ, Latif Onur UĞUR
4.739 1.668

Öz


Bu çalışma, yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinin inşaat maliyetleri ve taşınmaz değerine etkileri üzerine daha önce yapılmış olan çalışmaların ortaya konulduğu kapsamlı bir derleme makalesi olarak hazırlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan çalışmada; yeşil bina, yeşil bina sertifikalandırma sistemleri, yeşil binaların proje geliştirme, yapım ve kullanım süreçleri ile maliyetleri ve taşınmaz değerleme açısından yeşil bina ve yeşil değerleme kavramları detaylı olarak açıklanarak, gelişim süreçleri incelenmiş, ilgili terimler tanımlanmış ve konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Çalışma sonucunda, uzun dönemde işletme giderlerinin düşük olmasına bağlı olarak taşınmaz değerinde artış gibi önemli faydalar sağlayan yeşil binaların yaygınlaşmasının, sınırlı doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımındaki olumlu etkilerinin yanı sıra, daha düşük inşaat maliyetleri ile daha fazla çevresel ve sosyal kazanımlar sağlayacağı değerlendirilmiştir. 


Anahtar kelimeler


Yeşil bina, Sertifikalandırma sistemleri, Yeşil bina maliyetleri, Taşınmaz değeri

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


E. Çelik, Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinin İncelenmesi Türkiye’de Uygulanabilirliklerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2009).

B. Yılmaz, D. Arditi, S. Korkmaz, Yüksek Performanslı Yeşil Binalarda Bütünleşik Tasarım Sistemi, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara-Türkiye, (2010) 394.

Ö. Özcan, A. Temizbaş, Yeşil Bina, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara-Türkiye, (2010) 1243.

N. Tamer Bayazıt, B. Şan, G. Ökten, Yeşil Bina Sertifikasyonunda Akustik Performansın Değerlendirilmesi, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir-Türkiye, (2011) 1567.

S. H. Şentürk, Yeşil Bina Vergi Teşvikleri: Amerika Örneği ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Sonuçlar, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (10)10, (2011) 89.

Anonymous, http://www.usgbc.org. (Erişim Tarihi: 02.04.2015).

T. Köteşli Aydın, Yeşil Bina Sertifikasyonları Kapsamında Yerel Sistem Gerekliliğinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2013).

S. B. Erdede, S. Bektaş, Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Taşınmaz Geliştirme ve Yeşil Bina Sertifika sistemleri, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(1), (2014) 1.

S. B. Erdede, B. Erdede, S. Bektaş, Kentsel Dönüşümde Yeşil Binaların Uygulanabilirliği, 5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu, İstanbul-Türkiye, (2014).

S. H. Şentürk, Yeşil Bina Vergi Teşvikleri: Amerika Örneği ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Sonuçlar, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (10)10, (2014) 89.

Anonim, Bir değerleme yaklaşımı: Yeşil Bina Sistemlerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi, GYODER, 2014.

Anonim, http://www.cedbik.org, (Erişim Tarihi: 10.11.2014).

S. K. Adomatis, The Challenges of Valuing Green, The Appraisal Journal, 83(1), (2015) 25.

N. Knox, http://www.usgbc.org/articles/what-green-building, (Erişim Tarihi 19.02.2015).

N. Leblebici, Yeşil Binalarda Proje Geliştirme ve Sertifikalandırma Süreçlerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Dönem Projesi, Ankara Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2015).

B. Kobaş, Oluşturulmakta Olan Türk Yeşil Bina Değerlendirme Sisteminin Malzeme Kategorisi İçin BREEAM ve LEED Örneklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2011).

S. Akca, LEED Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi Ölçütlerinin Tasarım Ölçekleri, Kavramsal Kademelenme ve Kaynak Kullanımı Düzeyinde Tutarlılığının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye (2011).

B. Görgün, Enerji Verimli Yeşil Bina Sertifikasyonunda Yol Haritasının Belirlenmesi İçin LEED ve BREEAM Örneklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2012).

H. Sırkıntı, Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeşil Yapım Uygulamaları ve LEED Sistemine Öneriler. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2012).

D. Bengü, Yapı Üretim Sürecinde LEED Yeşil Bina Sertifika Sisteminin Değerlendirilmesi, Türkiye’den Örnekler, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2012).

B. Bayraktaroğlu, Sürdürülebilir Bina Sertifika Sistemlerinin Ölçütlerinin Belirlenmesinde Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutunun Etkisi: Türkiye İçin Öneriler, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2014).

Anonymous, http://www.buildinggreen.com/article/leed-2012-postponed-2013-renamed-leed-v4-0, (Erişim Tarihi: 10.11.2014).

S. Şenol, Gayrimenkul Geliştirme Sürecinde Yeşil Binaların Sürdürülebilirlik Kriterleri Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2009).

İ. Atilla, Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 29(2), (2010) 387.

R. S. Aldrich, http://lj.libraryjournal.com/2011/09/buildings/a-whole- systems - approach -integrated – building – design, (Erişim Tarihi: 15.03.2015)

E. Sümer, Yeşil Bina Proje Yönetim süreçleri ve Türkiye’de LEED ve BREEAM Uygulamalarında Proje Yönetimi Süreçlerine ilişkin Örnek Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2013)

Ç. Erengezgin, Enerji Mimarlığının Hedefleri ve Bir Öneri, Yeşil Bina Dergisi, 29, (2015) 46.

Anonymous, Analyzing the Cost of Obtaining LEED Certification, Northbridge Environmental Management Consultants, Westford-USA, (2003).

Anonymous, LEED 2009 for New Construction and Major Renovations Rating System, http://www.usgbc.org/Docs/Archive/General/Docs5546.pdf, (Erişim Tarihi: 10.11.2014).

G. Topçu, Türkiye’de Sertifikalı Yeşil Bina Uygulamasının Örnek Bir Bina Üzerinde İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2010).

Anonymous, Value Beyond Cost Savings: How to Underwrite Sustainable Properties, Green Building Finance Consortium, Expanded Chapter V, California-USA, (2010).

G. H. Kats, The Costs and Financial Benefits of Green Buildings, California’s Sustainable Building Task Force, California-USA, (2003).

S. D. Kaplow, http://www.stuartkaplow.com/library3.cfm.article_id=173, (Erişim Tarihi: 02.06.2015).

Anonymous, http://www.worldgbc.org/files/ BusinessCaseForGreenBuildingReport_web_pdf, (Erişim Tarihi: 15.03.2015).

Anonymous, http://www.worldgbc.org/activities/health-wellbeing-productivity-offices, (Erişim Tarihi: 15.05.2015).

N. Leblebici, L. O. Uğur, Yeşil Bina Maliyetleri ve Sertifikalandırma Süreçleri Üzerine Bir İnceleme, Enerji Piyasası Bülteni, 38(2), (2015) 16.

S. Bienert, C. Schützenhofer, G. Leopoldsberger, K. Bobsin, K. Leutgöb, W. Hüttler, D. Popescu, E. Mladin, R. Boazu, D. Koch, D.F. Edvardsen, http://immovalue.e-sieben.at/pdf/immvalue_result_oriented_report.pdf, (Erişim Tarihi: 25.03.2015).

B. Ünsal, T. Göksal Özbalta, Enerji Etkin Tasarımın Gayrimenkul Değerleme Açısından İncelenmesi: Yeşil Değerleme, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir-Türkiye, (2012).

Anonymous, http://www.imt.org/resources/detail/recognition-of-energy-costs-and-energy-performance, (Erişim Tarihi: 15.04.2015).

Anonymous, http://www.imt.org/resources/detail/green-building-and-property-value, (Erişim Tarihi: 11.11.2014).

Anonymous, http://www.landecon.cam.ac.uk/pdf-files/news/RICSreport.pdf, (Erişim Tarihi: 15.04.2015).

G. Syphers, M. Baum, D. Bouton, W. Sullens, Managing the Cost of Green Buildings, KEMA Xenergy, California-USA, (2003).

Z. Yılmaz, Akıllı Binalar ve Yenilenebilir Enerji, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 91, (2006) 7.

P. Morris, http://www.ecosync.com.mx/wdgrc.pdf, (Erişim Tarihi: 08.12.2014).

D. Lorenz, T. Lützkendorf, Next Generation Decision Support Instruments For The Property Industry-Understanding The Financial Implications of Sustainable Building, World Sustainable Building Conference, Melbourne-Australia, (2008).

A. Sev, S. Canbay, Dünya Genelinde Uygulanan Yeşil Bina Değerlendirme ve Sertifika Sistemleri, Yapı Dergisi, Yapıda Ekoloji Eki, 329, (2009) 42.

T. Esin, İ. Yüksek, Çevre Dostu Ekolojik Yapılar, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük-Türkiye, (2009).

F. D. Aykal, B. Gümüş, Y. B. Özbudak Akça, Sürdürülebilirlik Kapsamında Yenilenebilir ve Etkin Enerji Kullanımının Yapılarda Uygulanması, V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Diyarbakır-Türkiye, (2009).

H. Mutlu Danacı, R. E. Gültekin, Yapılaşmada Güneş Enerjisi Kullanımı ve Estetik Çözümler, V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Diyarbakır-Türkiye, (2009).

D. Popescu, E. C. Mladin, R. Boazu, S. Bienert, Methodology For Real Estate Appraisal of Green Value, Environmental Engineering and Management Journal, 3(8), (2009) 601.

S. K. Adomatis, Valuing High Performance Houses, The Appraisal Journal, 78(2), (2010) 195.

S. Akmalı Özçiftçi, Ekolojik Binalarda Enerjinin Etkin Kullanılmasının İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir-Türkiye, (2010).

B. Ünsal, Enerji Etkin Tasarımın Gayrimenkul Değerleme Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir-Türkiye, (2011).

M. Türker, Yeşil Bina Derecelendirme Sistemleri: Türkiye Üzerine Değerlendirmeler ve Erzurum Alışveriş Merkezi Örneği - Türkiye’nin ilk BREEAM Sertifikalı Yeşil Binası, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2010).

S. Sert, Bina Yaşam Döngüsünde Enerji Analizi ve Yeşil Binalar, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir-Türkiye, (2010).

İ. Çakmanus, İ. Kaş, A. Künar, A. Gülbeden, Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme, Yeşil Bina Dergisi, 1, (2010), 25.

T. Runde, S. Thoyre, İntegrating Sustainability and Green Building into the Appraisal Process, The Journal of Sustainable Real Estate, 1(2), (2010), 221.

M. Tiger, M. Chasnow, M. Colonel, Encouraging the Value of Energy Efficiency in Residential Property Transactions: Strategies for Chatham County and Other NC Local Governments, UNC Environmental Finance Center, North Carolina-USA, (2011).

D. Erten, A. Z. Yılmaz, LEED ve BREEAM Sertifikalarında Enerji Performans Değerlendirilmesinin Karşılaştırılması, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir-Türkiye, (2011).

İ. Çetiner, B. Metin, Enerji Etkin Konut Yenilemelerinde Enerji Tüketimi ve Yaşam Dönemi Maliyetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir-Türkiye, (2011).

X. Zhang, A. Platten L. Shen, Green Property Development Practice in China: Costs and Barriers. Building and Environment, 46(1), (2011) 2153.

F. Fuerst, P. McAllister, Green Noise or Green Value? Measuring the Effects Environmental Certification on Office Values. Real Estate Economics, 1(39), (2011) 45.

C. Yaman, Yeşil Binalarda Maliyet ve Fayda, Yeşil Binalar Referans Rehberi 2012, Yirmibir Mimarlık Tasarım, (2012).

P. U. Erkinay, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Rüzgar Enerjisinin Binalarda Kullanımı Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana-Türkiye, (2012).

B. Candemir, B. Beyhan, S. Karata, TÜSİAD-İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri, Sis Matbaacılık, (2012).

E. P. Şimşek, Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeşil Bina Olma Kriterleri: Kağıthane Ofispark Projesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2012).

M. Anbarcı, Ö. Giran, İ. H. Demir, Uluslararası Yeşil Bina Sertifika Sistemleri ile Türkiye’deki Bina Enerji Verimliliği Uygulaması, e-Journal of New World Sciences Academy, 7(1), (2012) 368.

H. Gündoğan, Türkiye’de Yeşil Bina Sektörünün Motivasyon ve Bariyerleri, Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2012).

S. A. Kuleyin Bolut, Yeşil Binaların Sürdürülebilirlik Kriterleri ve Taşınmaz Değerlemesi Açısından İncelenmesi, Dönem Projesi, Ankara Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2012).

S. Ratcliffe, Sustainability and value dig deep, http://www.ukgbc.org/resources/blog/sustainability-and-value-dig-deep, (Erişim Tarihi: 22.04.2015).

S. Uslusoy, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılan Enerji Etkin Binaların Yapı Bileşeni Açısından İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir-Türkiye, (2012).

F. Tosun, Sürdürülebilirliği Değerlemek: Yeşil Değer, Yeşil Binalar Referans Rehberi 2012, Yirmibir Mimarlık Tasarım, (2012).

G. W. Austin, Sustainability and Income-Producing Property Valuation: North American Status and Recommended Procedures, The journal of Sustainable Real Estate, 4(1), (2012) 78.

N. Ganiç, A. Z. Yılmaz, S. P. Corgnatı, Enerji Performansı Gereksinimlerinin Optimum Maliyet Düzeyinin Türkiye’deki Örnek Bir Ofis Binasında Yapılan İyileştirmeler için Hesaplanması, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir-Türkiye, (2013).

P. S. Parlak, Enerji Etkin Binalar ve Değerlemesi Üzerine Bir İrdeleme, Dönem Projesi, Ankara Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2013).

G. Yalçın, Yeşil Bina Sertifika Programları ve Türkiye’deki Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2013).

Ö. Demir, Yeşil Sertifikalı Binaların Bina Performansı: Yeşil Bina sertifikalarını Değerlendirmek İçin Türkiye’de ve Hollanda’da Örnek Bina İncelemesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2013).

H. S. Mehta, V. Porwal, Green Building Construction for Sustainable Future, Civil and Environmental Research, 3(6), (2013) 7.

N. Szumilo, F. Fuerst, The Operating Expense Puzzle of U.S. Green Office Buildings, The journal of Sustainable Real Estate, 5(1), (2013) 86.

B. Aktaş, Mevcut Binaların Yeşil Binalara Dönüştürülmesi: Türkiye’deki Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2013).

F. Arslan, Türkiye’de Sürdürülebilir Doğal Kaynak Kullanımı Arayışlarına Bir Örnek: Yeşil Binalar, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), (2014) 288.

H. O. Velt, M. Vlasveld, The Effect of Sustainability on Retail Values, Rents and Investment Performance: European Evidence, The Journal of Sustainable Real Estate, 1(6), (2014), 163.

Ş. U. Yıldırım, Mevcut Yeşil Bina Teşvik Modellerinin Türkiye Emlak Piyasasında Uygulanabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2014).

E. G. Yetkin, Mevcut yapılar Kapsamında Yeşil Bina sertifika Sistemleri Enerji Kriterlerinin Belirlenmesi İçin LEED, BREEAM ve DGNB Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2014).

R. A. Simons, S. Robinson, E. Lee, Green Office Buildings: A Qualitative Exploration of Green Office Building Attributes, The journal of Sustainable Real Estate, 1(6), (2014) 121.

E. Ilıcalı, Yeşil Bina Sertifikalarında Maliyetler Nasıl Belirlenir, http://www.altensis.com, (Erişim Tarihi: 12.04.2015).

S. A. Bond, A. Devin, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm.abstract_id=2499222, (Erişim Tarihi: 15.04.2015).