Kutlubeyyazıcılar Kampüs Alanının (Bartın Üniversitesi) Yerleşime Uygunluk Açıdan Değerlendirilmesi

Burak YEŞİL, Ali ATEŞ, Ermedin TOTİÇ
4.059 1.072

Öz


Çalışma alanı Bartın ili, merkez Kutlubeyyazıcılar Köyü ile Esenyurt Köyü arasında yer alan yaklaşık 117 ha’lık alan üzerinde yer almaktadır. Bartın, Çaycuma Formasyonu (Tec); Volkanit ara katkılı kumtaşı, siltaşı, kiltaşı ve şeyl ardalanmasından oluşmuştur. Bu çalışmanın amacı, Kutlubeyyazıcılar kampus alanının, yerleşimi için uygun, önlemli ve uygun olmayan alanların sınırlarının belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak, Çalışma alanının 1/1000 ölçekli mühendislik jeoloji haritaları hazırlanmıştır. Ayrıca, jeolojik amaçlı açılan sondajlardan elde edilen 35 lokasyoına ait Standard Penetrasyon Testi (SPT) verileri sıvılaşma potansiyeli değerlendirilmeleri ve taşıma gücü hesaplamaları için kullanılmıştır. Diğer tarafdan, kütle hareketi potansiyeli taşıyan ve yüksek topografik eğim değerine sahip olan alanlar (α≥16) belirlenmiş ve mühendislik haritaları üzerine işlenmiştir. Bu çalışmalar esas alınarak, uygun, uygun olmayan ve önlemli alanların değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar kelimeler


Settlement suitabillty, Geotechnics, Borehole

Tam metin:

PDF ÖZET