Veri Madenciliği Teknikleri Kullanılarak Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Analizi: Kocaeli İli Örneği

Meltem KURT PEHLİVANOĞLU, Nevcihan DURU
3.775 1.691

Öz


Günümüzde sosyal ağ kullanımı oldukça artmıştır. Bu çalışmada Kocaeli İlinde yer alan Ulusal Egemenlik Ortaokulu öğrencileri üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilmiş, toplanan anket sonuçları veri madenciliği teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. 28 sorudan oluşan anket, öğrencilerin temel özellikleriyle (cinsiyet, uyku durumu, başarı durumu vb.) sosyal ağlar (Facebook, Instagram ve Twitter) üzerindeki faaliyet durumları (gün içinde ortalama internet kullanımı, hangi ağları kullandığı vb.) arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlamıştır. Elde edilen veriler WEKA ya uygun formata dönüştürülüp, Apriori algoritmasıyla öğrencilerin sosyal medyayı niçin kullandığı ve bu kullanımın öğrenciler üzerinde ne gibi etkiler yarattığına dair kurallar çıkarılmıştır.

Anahtar kelimeler


Sosyal Ağlar, Sosyal Ağ Kullanımı, Sosyal Ağ Analizi, Veri Madenciliği Yöntemleri, WEKA

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


M. Aksüt, S. Ateş, S. Balaban, A. Çelikkanat, İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerine İlişkin Tutumları (Facebook Örneği), Akademik Bilişim’12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı, Uşak-Türkiye, (2012) 64.

M. Koç, M. Karabatak, Sosyal Ağların Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Veri Madenciliği Kullanılarak İncelenmesi, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ-Türkiye, (2011).

H. Tor, O. Erden, The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3(1) (2004) 129.

Ş. Gökçearslan, M. S. Günbatar, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2(2) (2012) 10.

M. Öztürk, Ö. E. Akgün , Sakarya University Journal of Education. 2(3) (2012) 49.

A. Toğay, T. A. Akdur, İ. C. Yetişken, A. Bilici, Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı: Bir MYO Deneyimi, Akademik Bilişim 2013 Konferansı, Antalya-Türkiye, (2013).

O. Filiz, O. Erol, F. İ. Dönmez, A. A. Kurt, BÖTE Journal of Instructional Technologies & Teacher Education. 3(2) (2014) 17.

N. Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 11. Baskı, Nobel Yayıncılık, (2002).

G. Silahtaroğlu, Kavram ve Algoritmalarıyla Temel Veri Madenciliği, 1. Baskı, Papatya Yayıncılık, (2008).

M. Karabatak, M. C. İnce, Apriori Algoritması ile Öğrenci Başarısı Analizi, Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa-Türkiye, (2004), 349.

Anonim, http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ (Erişim tarihi: 21th of April, 2015).