Kentsel Yeşil Alanların Düzce Akçakoca Örneğinde Ulaşabilirlik Bakımından İrdelenmesi

Zeki DEMİR, Pınar KIRKIK AYDEMİR, Hüzze ÖNEM
6.275 1.155

Öz


Kentsel aktif yeşil alan standartları, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği’nde minimum kişi başına 10 m2 “aktif yeşil alan” olarak tanımlanmıştır. Kentlerin düzenli ve sağlıklı bir çevreye kavuşabilmesi, Aktif yeşil alanların, kent içindeki dağılımlarının, büyüklüklerinin, işlevsel ve estetik niteliklerinin sistemli bir planlama ve kentsel tasarım anlayışı içinde gelişmesi ile mümkün olacaktır.

Araştırma alanı olarak seçilen Düzce, Akçakoca ilçesi, yeşil alan açısından oldukça zengin bir potansiyele sahip olmakla beraber, aktif yeşil alanlar (kent ve mahalle parkları, çocuk bahçeleri, oyun alanları gibi) nitelik ve nicelik olarak yetersiz gözükmektedir. Bu çalışmada, Akçakoca kenti yeşil alanlarının kentteki dağılım ve miktarları incelenerek, yeşil alanların mahalle ölçeğindeki dağılımları, büyüklükleri ve kişi başına düşen oranları değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Akçakoca kentsel yeşil alanlarının ulaşabilirliği, etkili hizmet alanlarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Kent halkının yeşil alanlara ulaşım ve yeşil alanların kullanımı yapılan anketler ile saptanmıştır. Mevcut olan sorunların giderilmesi doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akçakoca, Yeşil alan, Ulaşabilirlik


Anahtar kelimeler


Akçakoca, Yeşil alan, Ulaşabilirlik

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Doygun H, İlter A A, (2007). Kahramanmaraş kentinde mevcut ve öngörülen aktif yeşil alan yeterliliğinin incelenmesi. Ekoloji. (17) 65: 21-27.

Çetiner, A. (1972), Şehircilik Çalışmalarında Donatım İlkeleri, İ.T.Ü. Matbaası, İstanbul.

Yıldızcı, A. C. (1982) Kentsel Yeşil Alan Planlaması ve İstanbul Örneği, Doçentlik Tezi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

Demir, Z. Düzce’nin Yeni Kentleşme Sürecinde Açık ve Yeşil Alanlara Yeni Fonksiyonlar Kazandırılması, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. 2004.

Gül, A. Küçük, A. (2001) Kentsel açık ve yeşil alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48.

BilgiliB C, Ankara kenti yeşil alanlarının kent ekosistemine olan etkilerinin bazı ekolojik göstergeler çerçevesinde değerlendirilmesi üzerine bir araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim, 2009.

Demir, Z. Acar, E. E. Tavukoglu, E. (2007), Kentsel Kimliğin Yeşil Alanlar Açışından İrdelenmesi Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Cilt no 3, Sayı 1, Düzce.

Altınçekiç. H. ve Aksoy. Y. ( 2002 ) İstanbul’daki Parkların Uygulamadan Doğan Sorunlar Açısından İrdelenmesi, Yapı Mimarlık, Kültür ve Sanat Dergisi (245) 32-35.

Yıldızcı, A. C. (1991) Türkiye’ de imar planları yapımı ve uygulamasında yeşil alan sorunları, 2000' li Yıllar İçin Ankara Kentinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi Ne Olmalıdır Sempozyumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Peyzaj Mimarisi Derneği Ortak Yayını, Ankara.

Aksoy, Y., İstanbul Kenti Yeşil Alan Durumunun İrdelenmesi, Basılmamış Doktora Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2001.

Kesim, G.A., Demir, Z., Kutay, E., Örnekçi, S., Yerli, Ö., ( 2006). Yeni Düzce Yerleşiminde Bir Parkın Fonksiyonel Açıdan İrdelenmesi, AIBÜ Ormancılık Dergisi, 2 (1), :11-27, Düzce

Müdderisoğlu H, Dicle O, Şensoy N, (2010). An evaluation of green areas from the point of user satisfaction in Ankara, Turkey: Gap analyses method, African Journal of Agricultural Research. (5) (10):1036-1042.

Bulut, Z. Kılıçaslan, C. Deniz, B. Kara, B. (2010), Kentsel Ekosistemde Sürdürülebilirlik ve Açık Alanlar, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Cilt: IV Sayfa: 1484-1493, Aydın.

Değirmencioğlu, N., Açık ve yeşil alanların mevcut imar planlama pratiğinde kent makroformuna yansıması ve peyzaj mimarlığı açısından Ankara ölçeğinde irdelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1997.

Anonim, http://www.akcakoca.gov.tr/menu.php?id=7Akçakoca Kaymakamlığı, (Erişim Tarihi : 16.04.2014)

Anonim, (2008), Akçakoca İlçesi 15000 ve 11000 Genel Planlama Yaklaşımı Kararları, Akçakoca Belediyesi. Akçakoca, Düzce

Anonim, (2008), Akçakoca İlçesi Kentsel Sit Alanı 15000 ve 11000 Planlama Yaklaşımları Akçakoca Belediyesi Koruma Kurulu, Akçakoca, Düzce.

Anonim, http:// www.duzceilozelidaresi.gov.tr/ortak Akçakoca 1/25.000 Çevre Düzeni Planı Revizyonu Uygulama Hükümleri, (Erişim Tarihi : 16.04.2014)

TÜMER, S., 1976, Rekreasyon Alan ve Tesisleri Ölçütleri, Ankara T.T.B., Planlama Daire Başkanlığı.

Polat A. T., Kent parkı kavramı ve Konya kenti için bir kent parkı örneği, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, 2001

Bilgili B. C., Ankara kenti yeşil alanlarının kent ekosistemine olan etkilerinin bazı ekolojik göstergeler çerçevesinde değerlendirilmesi üzerine bir araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2009.