Erken Yaşdaki Atık Betonların Geri Dönüşüm Agregası Olarak Beton Üretiminde Kullanılabilirliği ve Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi

Can DEMİREL, Osman ŞİMŞEK
5.738 1.575

Öz


Katı atıkların yönetimi, günümüzde gelişmiş toplumların en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. Yeşil bina konseptiyle birlikte atik malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanılması önem kazanmıştır. Sürdürülebilir hayatta inşaat yıkıntı atıklarının çevreye verdiği zarar geri kazanılmış agreganın kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu çalışmada, yaşı 7 gün ve sınıfı C30 olan beton atıklarından elde edilen iri ve ince agreganın geri dönüşüm agregası olarak betonda kullanım olanakları araştırılmıştır. Kırma agrega 0-4 ve 4-22.4 boyutlarında iki grup olarak kullanılmıştır. Kırma agrega grupları % 0, 10, 20, 30, 40, 50 ve 100 oranların da ağırlıkça azaltılarak yerine geri dönüşüm agregası ikame edilmiştir. Beton örneklerinin 28 ve 90 günlük basınç dayanımları, 28 günlük elastisite modülleri belirlenmiştir.

Elde edilen deney sonuçlarına göre; geri dönüşüm agregasının beton üretiminde kullanılabileceği ve sürdürülebilir beton üretimine ışık tutacağı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yeşil bina, Sürdürülebilir beton, Atık beton, Geri dönüşüm agregası, Basınç dayanımı


Anahtar kelimeler


Yeşil bina, Sürdürülebilir beton, Atık beton, Geri dönüşüm agregası, Basınç dayanımı

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Kıncay, O., Sürdürülebilir„Yeşil„ Binalar, www.yildiz.edu.tr/~okincay/dersnotu/Yesil-I.Bol.pdf , Erişim Tarihi (13.07.2014).

ERMCO Haber, Haber Bülteni 2/2011 Sayfa 1,Türkiye Hazır Beton Birliği, İstanbul, 2012 .

World Business Council for Sustainable Development, The Cement Sustainability Initiative,“RecyclingConcrete-Executivesummary” http://www.wbcsd.org/home.aspx,http://wbcsdcement.org/pdf/CSI-RecyclingConcrete-Summary.pdf, Annual review 2012.

Öztürk, M., “İnşaat Yıkıntı Atıkları Yönetimi” Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara 2005

Esin, T., Coşgun, N., “Betonarme Yapım Sistemlerinin Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi” 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, Ekim 2004

Gürer, C., Akbulut, H., Kürklü, G., “İnşaat Endüstrisinde Geri Dönüşüm ve Bir Hammadde Kaynağı Olarak Farklı Yapı Malzemelerinin Yeniden Değerlendirilmesi”, V.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, ss. 28-36, 13-14 Mayıs 2004, İzmir.

Demirel, C., Şimşek, O., “C30 Sınıfı Atık Betonun Geri Dönüşüm Agregası Olarak Beton Üretiminde Kullanılabilirliği”, S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.2, s.2, 46-54, 2014.

Durmuş G., Şimşek O., ve Dayı M., ‘‘Geri Dönüşümlü İri Agregaların Beton Özelliklerine Etkisi ’’ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. 24(1): 183-189, 2009.

Özturan, T., "Eski Beton Kırığı Agregalı Betonlar", İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Yapı Malzemesi Seminerleri, İstanbul, 1988.

Köken, A. ve Köroğlu, M. A., Atık betonların beton agregası olarak kullanılabilirliği, Journal of Technical-Online, 7(1): 2008.

Günçan, N. F., Eski Beton Kırığı Agregalı Betonların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Osmangazi Üniversitesi, 1995.

Şimşek, O., "Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri", Seçkin Yayıncılık 4. Baskı, Ankara, 1-384 , 2013.

TS 3530 EN 933–1, “Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1; Tane Büyüklüğü Dağılımı – Eleme Metodu”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS EN 1097–6, “Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS EN 1097–2, “Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Parçalanma Direncinin Tayini İçin Metotlar”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS 9582 EN 933-3, “Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS. 802, “Beton Karışım Hesap Esasları”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2009.

TS EN 206-1, “Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS EN 12350–2, “Beton-Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slump) Deneyi”, Türk Standartları Enstitüsü, .

27. TS EN 12390–3, “Beton- Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS 500, Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü. Ankara.

Şimşek, O., "Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri", Seçkin Yayıncılık 4. Baskı, Ankara, 1-384 , 2010.

CIRIA/CUR,. Manual on the Use of Rock in Coastal and Shoreline Engineering. CIRIA Special Publication 83, Report:154, London, 607.

CIRIA/CUR, CETMEF. The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering. 2nd edition. C683, CIRIA, London, 1234, 2007.

ACI 318-92, Building code requirements for reinforced concrete, ACI Manual of Concrete Practice Part 3.

British Standards Institute (BSI), Code of Practice fort he Structural use of concrete, CP110, Part 1, London.

Comité Euro-International du Beton, CEB-FIP Model Code for Concrete Structures, Bull.124/125.