Çukurca İlçesinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi

Burak YEŞİL, Ali ATEŞ, Adil ÖZDEMİR
3.898 1.849

Öz


Bu çalışmada, Çukurca ilçesinin yerleşimi için uygun, önlemli ve uygun olmayan alanların sınırlarının belirlenmesi amaç edinilmiştir. Bu amaca yönelik olarak, arazi çalışmaları kapsamında jeolojik birimlerin litolojik sınırları çizilmiş, tektonik hatlar belirlenmiş ve 1/2000 ölçekli mühendislik jeolojisi ve yerleşime uygunluk haritası yapılmıştır. Ayrıca, jeoteknik amaçlı sondajlardan elde edilen standart penetrasyon deney (SPT) verileri ile konsolidasyon oturması ve taşıma gücü hesapları, kaya ve zeminlerin fiziksel özelliklerinin araştırılması için kullanılmıştır. Diğer yandan, kütle hareketi (heyelan vb.) potansiyeli taşıyan ve yüksek topografik eğim değerine sahip olan alanlar (α≥ % 30) belirlenmiştir. Mühendislik jeolojisi ve jeoteknik incelemeler birlikte ele alınarak sonuçta “Çukurca İlçesi” ve çevresini oluşturan alan, yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çukurca, SPT, Oturma analizi, Taşıma gücü, Yerleşime Uygunluk


Anahtar kelimeler


Çukurca, SPT, Oturma analizi, Taşıma gücü, Yerleşime Uygunluk

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


TS 1901 İnşaat Mühendisliğinde Sondaj Yolları ile Örselenmemiş Numune Alma Yöntemleri (1975).

TS 1900-1 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuar Deneyleri Bölüm 1: Fiziksel Özelliklerin Tayini (2006).

TS 1900-2 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuar Deneyleri Bölüm 2: Mekanik (2006).

TS-1500 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Sınıflandırılması (2000).

G. A. Leonards, Foundation Engineering. Mc Graw Hill Book Comp., (1962) 1136.

D.M. Burmister, Identification and classification of soil An apprasial and statement of principles. ASTM STP 113, Amer. Soc. for Test and Mat.,Philadelpia (1951).

IAEG. Rock and soil description and classification for engineering geological mapping report by the IAEG commission on engineering geological mapping. Bulletin of the International Association of Engineering Geology 24, (1981) 235-274.

R.D. Holtz and D. Kovacs, An Introduction to Geotechnical Engineering. Prentice-Hall Inc., New Jersey, (1981) 736 p.

R. F. Craig, Soil Mechanics. Van Nostrand Reinhold Ltd., London, (1978) 317 p.

Ulusay, R. Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, 38, (2001) 385 s.

T.L. Youd, I.M. Idriss, R.D. Andrus, I. Arango, G. Castro, J.T. Christian, R. Dobry, W.D.L. Finn, L.F. Harder, M.E. Hynes, K. Ishihara, J.P. Koester, S.S.C. Liao, W.F. Marcuson III., G.R. Martin, J.K. Mitchell, Y. Moriwaki, M.S. Power, P.K. Robertson, R.B. Seed and II.K.H. Stokoe, Liquefaction resistance of soils: Summary report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF workshops on evaluation of liquefaction resistance of soils, J. of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 127 (2001) 817-833

H. Sönmez, HS Jeotek, Jeoteknik Paket Programı, Haccettepe Ünv. Müh. Fak. Vakfı. (2007).

E. Şekercioğlu, Yapıların Projelendirilmesinde Mühendislik Jeolojisi, Ankara (2002).

K. Terzaghi, and R.B. Peck, Soil Mechanics in Engineering Practice, 2nd Ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, (1967) 729 p.

H. Başarır, M. Kumral ve A. Özsan, Kayaçların tek eksenli basınç dayanımının basit deney yöntemleriyle tahmini. VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Sivas, Türkiye (2004).

Z. T. Bieniawski, Transactions of the South African Institution of Civil Engineers, 15(12) (1973) 335-344.

D.U. Deere, R.P. Miller, Engineering classification and index properties for intact rocks. Tech. Report. Air Force Weapons Lab., New Mexico, No., AFNL-TR, Kirtland. (1966) pp. 65-116.

International Society for Rock Mechanics (ISRM) Suggested methods for the quantitative description of discontinuities in rock masses. (Coordinator, Barton, N.) Int. J. Rock Mech. Sci. and Geomech. Abstr., Vol. 15: (1978) 319-368.