Bir “Üst Sokak” Önerisinin Tasarım Süreci

Özgür YERLİ, Sinem ÖZDEDE, Sertaç KAYA, Simge ÖZDAL OKTAY, İrfan DURSUN
4.557 1.815

Öz


Kamusal alanlar, bireyin ilk mekan algısını belirleyen, mekana dair deneyim ve anıları şekillendiren bir süreci tanımlamaktadır. Bu alanlar, kamu yapıları ve açık alanlar ile birlikte çevre ve sosyal davranışların sürekli etkileşim içinde olduğu mekanları temsil etmektedir. Bu çerçevede, meydanlar ile birlikte sokak ve caddeler, bireyler için yönlendirici ve birleştirici mekanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, bu alanlarda yapılacak her müdahale, birey ve yapılı çevre ilişkisi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Kamusal alana tamamlayıcı ve esnek müdahalelerde bulunmak, kolektif belleği güçlendirebileceği gibi kent kimliği ile ayrılmaz bir bütün olan ve kültürel, politik süreçlere bağlı olarak devamlı değişen bu alanların sürekliliğini de sağlayacaktır. Böylece, bilinçli tasarımlar, kentsel mekanın sürekliliğinde oluşabilecek boşluklar giderilirken, yaşanabilir ve hareketli mekanlar yaratmayı da mümkün kılmaktadır [1, 2]. Günümüzde yaygınlaşan ve önem kazanan kentsel tasarım ve peyzaj tasarımı odaklı yarışmalar, bu bütünlüğü sağlamada önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışma, İsmetpaşa Caddesi kentsel tasarım projesi üzerinden, kamusal alana yönelik tasarım müdahalelerinin, farklı kullanımlar arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmedeki ve yoğun bir caddenin yaşanabilir bir mekana dönüşümündeki rolünü tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, ilk bölümde çalışmanın yöntemi ve kullanılan materyaller tanımlanmıştır. İkinci bölümde, analizler, bulgular ve “üst sokak” tasarım konsepti açıklanmış, son bölümde ise, kamusal alana yönelik tasarım önerileri ve sonuçlar tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Tasarım, Peyzaj, Kamusal Alan Tasarımı, Üst Sokak


Anahtar kelimeler


Kent, Tasarım, Peyzaj, Kamusal Alan Tasarımı, Üst Sokak

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


H. Lefebvre, The Production of Space, Blackwell Publishing, Londra, (1991)

D. Hayden, The Power of Place, MIT. Press, (1997)

H. Turgut, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (2), (2011), 185-198

G.A. Sargın, Kentsel Programı Tasarlamak. Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını. Sayı: 33, ISSN: 1300-7319, (2005)

M.N. Özer ve M.A. Ayten, Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını. Sayı: 33, ISSN: 1300-7319, (2005)

E.E. Şişman, A. Korkut ve B. Etli, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), (2008) 119-129

S. Çelikyay, İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, ISSN: 1309-9876, 1(1), (2011) 11-22

S. Çınar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, 58(1), (2008), 73-90

Z. Demir, H. Müderrisoğlu, Ö. Yerli, S. Özdede ve G.A. Kesim, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, (1), (2009) 232-240