Yapı İşleri Mevzuatı ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi Üzerine Yüklenici İnşaat Firmaları Orijinli Eleştirel Bir Bakış

Latif Onur UĞUR
4.197 1.581

Öz


Bu çalışmada Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası (Türkinşa) üyesi yapım firmalarından Ankara merkezli olanlara, Türkiye Cumhuriyeti kamu yapım projelerinde geçerli olan yapım işleri mevzuatının bazı düzenlemeleri ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) esasları üzerine bir anket uygulanmıştır. Anket uygulanan firmaların tamamı kamuya taahhüt işleri gerçekleştirmiş/gerçekleştiriyor olan kuruluşlardır. Anketi yanıtlayan firmalardan, yanıtladıkları her sorunun (konunun) yüklenimlerini yaptıkları inşaat projelerinin süresine, maliyetlerine ve kalitesine etkilerinin derecelerini belirlemek amacı ile puanlar vermeleri istenmiştir. Edinilen veriler üzerinde frekans ve yüzde dağılım analizleri; düzenleme esaslarının maliyet, süre ve kalite düzeylerine etkilerin belirlenebilmesi için yapılan puanlamalara göre önemlilik analizleri yapılmıştır. Çalışmada Türk yapım firmalarının uygulamadaki YİGŞ ve bazı hukuki düzenlemeler ile ilgili problemleri belirlenmiş, mevcut düzenlemelere eleştiriler getirilmiş ve mevcut sistemin revize edilmesine katkıda bulunabilecek önerilerde bulunulmuştur

Anahtar kelimeler


Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ), Yapı İşleri Mevzuatı (YİM), İnşaat Sözleşmeleri, Anlaşmazlıkların Çözümü, Türkinşa

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Hinze, J. (2001), Construction Contracts, Second Edition, Mc Graw Hill. P. 145-147, (ISBN: 0-07232172-5)

Hibberd P., Newman P. (1999), ADR and Adjudication in Construction Disputes, Oxford, Blackwell.

Collier, K. (1987), Construction Contracts. Second Edition. Douglas College. A Reston Book Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.

Bowers, T., J.P. Mallor, J. Barnes, A.W. Langvardt. (2004), Business Law, The ethical, global and e-commerce environment, Twelfth Edition, Mc Graw Hill Irwin, p. 221-408, Chapters 9 to 15.

K.C. Iyer, N.B. Chaphalkar, G.A. Joshi, Understanding time delay disputes in construction contracts, International Journal of Project Management 26 (2008) 174–184

Adriaanse J. (2005) Construction Contract Law: The Essentials, New York, Palgrave Mac Millan.

R. Zaghloul, F. Hartman, Construction Contracts: the Cost of Mistrust, International Journal of Project Management 21 (2003) 419–424

Porter, M. E. (1990) The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.

Öz, Ö. (1999) The Competitive Advantage of Nations: The Case of Turkey, Ashgate, Aldershot.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Raporu, 2014.

(http://www.ydmh.gov.tr/detay.cfm?sayfa=D4ADF6DB-DF64-341A-696F85F98E5EEFE1 11 Mayıs 2014)

Yapı-Endüstri Merkezi, Türk Yapı Sektörü Raporu 2013

Türkiye Müteahhitler Birliği, İnşaat Sektörü Analizi, Ocak 2014

L.O. Uğur, Cantitative Comparison of Responsibilities’ and Risks’ Distribution Between Turkish General Condition of Contract and FIDIC Red Book General Conditions, e,journal of New World SciencesAcademy, Vol.5, Nr.2, p.104-120, (2010)

H. Gencer, Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde Yasal İş Artışı ve Yeni İş Kalemi Birim Fiyatının Düzenlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar ile Yeni İş Kalemi Pursantaj Oranının Düzenlenmesine Yönelik Yaklaşımlar, İnşaat Yönetimi Kongresi, Bildiriler Kitabı s.203-209, (2011)

H. Gencer, Yapım İşleri İhalelerinde Teklif Türünün Belirlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İnşaat Yönetimi Kongresi, Bildiriler Kitabı s.33-44, (2011)

Sertyesilısık, B., An Investıgatıon On The Applıcatıon Of Standard Contracts In The Turkısh Constructıon Industry Ph.D.Thesis, Department of Architecture in Building Science, Mıddle East Technıcal Unıversıty, (2007)

S. B. Koraltan, A. Dikbaş, An Assessment of the Applicability of Partnering in the Turkish Construction Sector, Construction Management and Economics (2002) 20, 315–321

Sevda B. Koraltan, A. Dikbaş, Construction Management and Economics (2002) 20, 315–321

Sertyesilısık, B., An Investıgatıon On The Applıcatıon Of Standard Contracts In The Turkısh Constructıon Industry Ph.D.Thesis, Department of Architecture in Building Science, Mıddle East Technical Unıversity, (2007)

Günay, G., Birgönül, T. (2001). Türk İnşaat Sektöründe Hukuksal Anlaşmazlıkların Oluşumu ve Çözüm Yolları, Türkiye Müteahhitler Birliği Yayını.

E. C. Apanoğlu, Türkiye’de İnşaat Sektöründe Yargıya İntikal Eden Süre ve Özen Borcu Kaynaklı Anlaşmazlıkların Analizi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,i s.1, (2007)

B. Bilaloğlu, İnşaat Sözleşmelerinde İhtilaf Nedenleri ve Çözüm Tekliflerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül (1995)

Ilter, D., Dikbas, A., Opinions of Legal Professionals Regarding the Use of ADR in the Construction Industry, Special Track 18th CIB World Building Congress (May 2010) Salford, United Kingdom

O. Şendur, Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Sözleşmeden Sonra Yüksek Fen Kurulu ve Tahkim, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı web sitesi, (2008)

L. O. Uğur, U. N. Baykan, An Area Study For Determining Construction Contractors’ Risks And Risk Atitudes In Construction Projects”, Selçuk Ün., Tek. Bil. Yük. Ok., Teknik Online Dergi, Cilt 7, Sayı 1. s.73-85, (2008), Konya

Uğur, L. O., Erdal, M., Baykan, U. N., Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde İşveren İle Yüklenicinin Sorumluluk Paylaşımının Proje Maliyetlerine Etkisi, Selçuk Ün., Tek. Bil. Yük. Ok., Teknik Online Dergi, Cilt 5, Sayı 3. s. 133-149, (2006), Konya

Morgan, G. (1990) Organizations in Society, Macmillan, London.

Z. Özen, M. A. Küçük, Secondary Subcontracting in the Turkish Construction Industry, Construction Management and Economics (1999) 17, 215-220

(http://www.turkinsa.org.tr/ , 25.04.2014)