2002-2012 Yılları Arasında T.C. Hükümetlerinin Konut Edindirme Politikalarının İrdelenmesi

Latif Onur UĞUR, Bilal BALCI
3.720 2.032

Öz


Bu çalışmada konut kavramının farklı disiplinler açısından tanımı yapılarak; konut sorununun ne olduğu; bu sorunun çözümü için getirilen farklı yaklaşım ve çözüm önerileri özetlendikten sonra çalışmaya konu olan 2002–2012 yılları arasındaki dönemde kurulan Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin soruna yaklaşımları ve çözüm politikaları hükümet programları ve acil eylem planları ile Beş Yıllık Kalkınma Planları bağlamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda çalışmaya konu dönem içinde kurulan 58. 59. 60. ve 61. Cumhuriyet Hükümetlerinin bu soruna ilişkin tespitleri, yaklaşımları, politikaları ve çözüm yöntemleri incelenerek, sonuçları değerlendirilmiştir. Hükümet Program ve Acil Eylem Planları ile Kalkınma Planları kapsamında inceleme konusu döneme ilişkin politikalar incelendikten sonra da bu dönemde gerçekleştirilen uygulamalar ve uygulama sonuçları ile sorunlar ele alınmıştır

Anahtar kelimeler


Konut edindirme politikaları, Hükümet Planları, Kalkınma Planları

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023, Ankara, (2010)

C. Kuşşahin, Isparta Kent Merkezi Konut Bahçelerindeki Bitkisel Materyalin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi- Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, (2008)

R. Keleş, Sağlıklı Kent Planlaması, ‘ II. Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, (7-8 Haziran 2007) TOKİ Konut Üretim Raporu 2013, http://www.toki.gov.tr, Erişim Tarihi: (22.05.2013)

H. Demir, V. Kurt Palabıyık, Konut Ediniminde Uzun Vadeli İpotek Kredisi Sistemi, (2005) http://www.hkmo.org.tr. Erişim Tarihi (22.05.2013)

R. Keleş, Kalkınma Ajansları Üzerine, İzmir, (2010)

E. Deliktaş, Türkiye'de Kentlerin Büyümesi ve Zipf Kanunu, 2. Ulusal İktisat Kongresi, Türkiye'nin İ ktisadi Dönüşüm Süreci, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF, (20-22 Şubat 2008), Buca-İzmir.