Düzce İli Camikebir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Arazi Deneyleri İle Araştırılması

Ali ATEŞ
3.080 944

Öz


Bu çalışma, Düzce ili Camikebir Mahalllesinde kentsel dönüşüm alanında alüvyal zeminlerin olası bir deprem etkisinde sıvılaşma potansiyelinin, arazi (SPT) verileri kullanılarak belirlenmesini içermektedir. Bu amaçla, yapı oturma alanında yapılan 2 adet sondaj çalışmasına ait olan SPT verileri kullanılmıştır. İlçe merkezinin yaklaşık 7 km Güneyinde “Düzce Fay Zonu” yer almaktadır. Bu fay zonunun yapı alanını etkileyebileceği ve en büyük ivmeyi yaratabileceği varsayılarak, araştırmaya esas alınmıştır. Toplam 75 km uzunluğundaki bu fay zonunun, olası bir depremde 1/2’sinin kırılması tahmin edilerek, moment magnitüdü 7,2 ve Türkiye’deki faylar için geliştirilen deprem atenasyon eşitliği kullanılarak 0,288g büyüklüğünde yatay deprem ivmesi oluşabileceği hesaplanmış ve SPT verileri kullanılarak sıvılaşma analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Camikebir Mahallesinde yapılacak inşaat alanının yüksek dereceli sıvılaşma riski taşıdığı ortaya konulmuştur

Anahtar kelimeler


SPT, Sıvılaşma riski, Düzce

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


T. K. Iwasaki, K. Tatsuoka, S. Watanabe, S. Yasuda, and H. Sato, Microzonation for soil liquefaction potential using simplified methods, Proceedings of the 13th International Conf. On Microzonation, Seattle, USA, (1982) 1319-1330.

Anonim, http://maps.google.com (Erişim tarihi:25 .11.2013)

M.T.A, Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi (A.U),17 Ağustos 1999 Depremi Sonrası Düzce (Bolu) İlçesi Alternatif Yerleşim Alanlarının Jeolojik İncelenmesi, TÜBİTAK Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu Raporu, Ankara, (1999).

P. Gürkan, A. Koçyiğit, M.S. Yücemen, V. Doyuran, N. Başöz, Deprem Bölgeleri Haritası, 1:8.000.000, Harita Genel Komutanlığı basımı, Ankara, (1996).

http://www.geologismiki.gr (Erişim tarihi: 15.11.2013)

H.B. Seed, I.M. Idriss ASCE, 97(9) 1971,1249-1273.

T.L Youd, I.M. Andrus, R.D. Andrus, I. Arango, G. Kastro, J.T. Christian, R. Dobry, W.D.L. Finn, L.F. Harder, M.E. Hyness, K. Ishihara, J.P. Koester, S.S.C. Liao, IIIWF. Marcuson, G.R. Marti, J.K. Mitchell, Y. Moriwaki, M.S. Power, P.K. Robertson, R. B. Seed, and II K.H. Stokoe, ASCE, 127 (10) 2001,817-832.

S.S. Liao, R.V. Whitman, ASCE, 112 (3) (1986) 373-377.

H.B. Seed, K. Tokimatsu, L.F. Harder, and R.M. Chung, ASCE, 111 (12), (1985), 1425-1445.

F. Şaroğlu, Ö. Emre, İ. Kuşcu, Türkiye Diri Fay Haritas, 1:8.000.000, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, (1982).

R. K. Mark, Geology, 5 (1) (1977), 464- 466.

D.L. Wells, and K.J. Coopersmith Bull, Seismol, Soc, America, 4 (1984) 974-1002.

R. Ulusay, E. Tuncay, H. Sönmez, and C. Gökçeoğlu, Engineering Geology, 74 (2004) 265–291.

K. Özaydın, Zeminlerde sıvılaşma. Altıncı Ulusal Depem Mühendisliği Konferansı, İstanbul,(2007) 231-255.

J.D. Bray, Geotechnical Earthquake Engineering, The Civil Engineering Handbook (Ed: W.F. Chen), CRC Press. Inc. (1995).

R.D. Borcherdt, C.M. Wentworth, A. Janssen, T. Fumal, and J. Gibbs Methodology for Predictive GIS Mapping of Special Study Zones for Strong Ground Shaking in the San Francisco Bay Region”, Proc. 4th Inter. Conf. On Seismic Zonation, San Francisco, ABD,(1991)545-552.