Yayın politikası

Odak ve kapsam

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi fen bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak bu çalışmaları bilim adamlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı amaçlar. Bu amaçla dergide, fen bilimleri alanındaki teorik ve deneysel özgün araştırmalarla birlikte derleme türünde çalışmalar da yayınlanmaktadır.

Dergimizin Tarandığı İndeksler;

* EBSCO

* Google Scholar

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Ön değerlendirmeye tabi tutulan yazılar şekil ve içerik bakımından teknik olarak incelenir. Teknik inceleme sonucunda dergi yazım kurallarına uymayan yayınlar yazarlara gönderilir ve yazarların yayında gerekli düzeltmeleri yapması istenir. Teknik inceleme sonucunda yazım kurallarına uygun olduğu belirlenen yayınlar isimsiz olarak en az iki hakeme gönderilir. Hakemler tarafından düzeltme istenilen yayınlar gerekli değişiklikler için yazarlara geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğu hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenir. Düzeltme işlemleri sonucunda hakemler tarafından onaylanan yayınlar, dergimiz internet sitesinden online olarak yayımlanır.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 

Yayın İlkeleri

GÖREVLER

Derginin işleyişini sağlayan kurullar ve görevleri;

* Dergi Sahibi: Fen Bilimleri Enstitüsü adına Enstitü Müdürü dergi sahibidir. Derginin amaçları doğrultusunda derginin işleyişini kontrol ve organize eder.

* Editör: Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü tarafından belirlenir. Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapabilmek için belli dönemlerde Yayın Kurulunu toplantıya çağırır. Gerekli hallerde dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makaleleri hakem sürecine sokmadan yayınlatabilir.

*Bölüm Editörleri: Editör tarafından yayınlanmak üzere gelen makalelerin yayınlanacak bölümler bazında atanan editörlerdir.

* Yardımcı Editör: Editör tarafından belirlenir. Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamada, teknik konularda ve yazıların takibinde editöre yardımcı olur.

* Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Editör tarafından belirlenir. Enstitü Müdürü’nün uygun görmesi durumunda Editör bu görevi de üstlenebilir. Yayın Kurulu adına derginin yazı işleriyle ilgili sorumlulukları üstlenir. Teknik konularda ve yazıların takibinde editöre yardımcı olur.

* Yayın Kurulu: Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarında görev yapan, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkmış Enstitü Müdürü’nce belirlenen öğretim elemanlarından oluşur. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen yazıları, biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar. Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını tespit ederek, hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.

* Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu: Yayın kurulu tarafından belirlenen, alanında öne çıkmış farklı üniversitede çalışan öğretim elemanlarından oluşur.

* Hakemler: Yayın Kurulu tarafından alanında yaptığı çalışmalalar öne çıkan araştırmacılar arasından seçilirler. Gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir.

YAYIN TÜRÜ

Dergide yayımlanacak yayınların genel olarak kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Bununla birlikte dergide aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanabilir:

* Araştırma Makalesi: Özgün çalışmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
* Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
* Teknik Not: Teknoloji, ürün ve uygulamalar üzerine ek teknik bilgilerin yer aldığı yazı.
* Editöre Mektup: Dergide yayınlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimelik yazı.
* Kısa Makale: Bilim ve teknolojiye önemli katkıları rapor eden bağımsız ve öz yazı.

TELİF HAKKI

Dergide yayınlanmak üzere online sistem üzerinden gönderilen yayınlar için yazarların Telif Hakkı formunu doldurmaları gerekmektedir. Yayın ve imzalı telif hakkı formunun online sistem aracılığıyla gönderilmesinden sonra yayının telif hakları dergiye teslim edilmiş olur. Yayımlanması kabul edilmeyen yayınların telif hakkı devri dergi tarafından tek taraflı olarak iptal edilir. Bu aşamadan sonra yazarlar yayınlarını başka dergilere gönderebilirler, ancak dergimize gönderilen yayınların telif hakları değerlendirme süreci boyunca da dergimizde olduğundan dolayı yazarların yayınlarını başka dergilere göndermemeleri gerekmektedir.

SORUMLULUK

Yazar/yazarlar aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur.

* Gönderilen yazılar daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalı veya başka bir derginin inceleme sürecinde bulunmamalıdır. Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.

* Dergide yayınlanan yazıların bilimsel içerik, dil ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Canlılarla ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda gerekli görüldüğünde yazarlardan etik kurul raporu istenebilir.

* Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, yayın etiğine uygun olmalıdır.ISSN: 2148-2446